وایزروین

پروفیل وایزروین

لیست قیمت پروفیل وایزروین

تاریخ به روز رسانی  قیمت پروفیل دوجداره وایزروین 99/10/20

سطح مقطعنام محصولمتراژ در هر بستهقيمت – ريال
پروفيل فريم پنجره با لاستيك
وایزروین
٣٦٦٢٥,٠٠٠
__________

6101GW

پروفيل لنگه پنجره با لاستيك
وایزروین
٣٦٧٥٨,٠٠٠
__________

6103GW

پروفيل مياني ثابت با لاستيك
وایزروین
٣٦٧٥٢,٠٠٠
__________

6104GW

پروفيل لنگه در بيرون بازشو با لاستيك
وایزروین
٢٤٩٥٤,٠٠٠
__________

6106GW

پروفيل لنگه در داخل بازشو با لاستيك
وایزروین
٢٤٩٥٤,٠٠٠
__________

6107GW

پروفيل فريم كشويي تك ريل
وایزروین
٢٤٩٢٠,٠٠٠
__________

8102NW

پروفيل لنگه كشويي
وایزروین
٣٦٧٦٦,٠٠٠
__________

8103GW

پروفيل مياني كشويي
وایزروین
٣٦٦٦٤,٠٠٠
__________

8104NW

پروفيل كاور، فريم كشويي
وایزروین
٦٠٢٤٥,٠٠٠
__________

8120MW

پروفيل مقابل آداپتور كشويي
وایزروین
٦٠٦٢,٠٠٠
__________

8121MW

پروفيل آداپتور لنگه كشويي
وایزروین
١٢٠٢٤٢,٠٠٠
__________

8122MW

پروفيل زهوار دو جداره نرمال
وایزروین
١٥٠١٦٨,٠٠٠
__________

6109GW

پروفيل زهوار ٢٠ ميليمتر
وایزروین
١٥٠١٥٢,٠٠٠
__________

6112GW

پروفيل پنل ٢٠ ميليمتر
وایزروین
٦٠٣٥٢,٠٠٠
__________

6158MW