تعویض پنجره قدیمی

پروفیل های فربد

لیست قیمت پروفیل فربد

تاریخ به روز رسانی  قیمت پروفیل دوجداره فربد 99/10/20

سطح مقطعشرح پروفيلنوعكد محصولفي متر طول
خام
في گسكتفي متر طولفي شاخه 6 متري
پروفیل فربد
قاب 60 چهار حفره
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30105001
__________

30605001

742,000
__________

35,000

742,000
__________

777,000

4,452,000
__________

4,662,000

پروفیل فربد
بازشو پنجره 60 چهار حفره
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30105002
__________

30605002

861,000
__________

70,000

861,000
__________

931,000

5,166,000
__________

5,586,000

پروفیل فربد
مياني ثابت 60 چهار حفره ( موليون )
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30105003
__________

30605003

861,000
__________

70,000

861,000
__________

931,000

5,166,000
__________

5,586,000

پروفیل فربد
مياني متحرك 60 سه حفره ( موليون متحرك )
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30103004
__________

30602004

742,000
__________

35,000

742,000
__________

777,000

4,452,000
__________

4,662,000

پروفیل فربد
بازشو درب 60 سه حفره داخل بازشو
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30103008
__________

30602005

1,155,000
__________

70,000

1,155,000
__________

1,225,000

6,930,000
__________

7,350,000

پروفیل فربد
بازشو درب 60 سه حفره بيرون بازشو
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30103009
__________

30602006

1,274,000
__________

70,000

1,274,000
__________

1,344,000

7,644,000
__________

8,064,000

پروفیل فربد
زهوار 4 سيستم 60 ( تك جداره )
با لاستيك30103005225,000225,0001,350,000
پروفیل فربد
زهوار 20 سيستم 60 ( دوجداره )
با لاستيك30103007190,000190,0001,140,000
پروفیل فربد
زهوار 24 سيستم 60 ( دو جداره )
با لاستيك30103006148,000148,000888,000
پروفیل فربد
قاب بازسازي با باله 45
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30105008
__________

30605008

784,000
__________

35,000

784,000
__________

819,000

4,704,000
__________

4,914,000

پروفیل فربد
قاب بازسازي
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30103014
__________

30602008

784,000
__________

35,000

784,000
__________

819,000

4,704,000
__________

4,914,000

پروفیل فربد
پوشش قاب بازسازي
30103015350,000350,0002,100,000
پروفیل فربد
پانل 150*20
30103016630,000630,0003,780,000
پروفیل فربد
باكس 60 و 70
30103017924,000924,0005,544,000
پروفیل فربد
آداپتور كوپل استوانه 60
30103018420,000420,0002,520,000
پروفیل فربد
كوپل استوانه
30101009833,000833,0004,998,000
پروفیل فربد
رابط قاب 60
30103019210,000210,0001,260,000
پروفیل فربد
قاب 70 پنج حفره
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30106001
__________

30606001

1,015,000
__________

35,000

1,015,000
__________

1,050,000

6,090,000
__________

6,300,000

پروفیل فربد
بازشو پنجره 70 پنج حفره نرمال
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30106002
__________

30606002

1,120,000
__________

70,000

1,120,000
__________

1,190,000

6,720,000
__________

7,140,000

پروفیل فربد
مياني ثابت 70 پنج حفره
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30106003
__________

30606003

1,120,000
__________

70,000

1,120,000
__________

1,190,000

6,720,000
__________

7,140,000

پروفیل فربد
مياني متحرك 70 چهار حفره
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30101005
__________

30601005

903,000
__________

35,000

903,000
__________

938,000

5,418,000
__________

5,628,000

پروفیل فربد
بازشو درب 70 چهار حفره داخل بازشو
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30101004
__________

30601005

1,484,000
__________

70,000

1,484,000
__________

1,554,000

8,904,000
__________

9,324,000

پروفیل فربد
بازشو درب 70 چهار حفره بيرون بازشو
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30101014
__________

30601007

1,449,000
__________

70,000

1,449,000
__________

1,519,000

8,694,000
__________

9,114,000

پروفیل فربد
قاب بازسازي 70 پنج حفره با باله 45
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30106008
__________

30606008

1,015,000
__________

35,000

1,015,000
__________

1,050,000

6,090,000
__________

6,300,000

پروفیل فربد
زهوار 24 سيستم 70 دو جداره
با لاستيك
30101008162,000162,000972,000
پروفیل فربد
زهوار 32 سيستم 70 سه جداره
با لاستيك
30101007148,000148,000888,000
پروفیل فربد
پانل 200*32
301010061,218,0001,218,0007,308,000
پروفیل فربد
كوپل استوانه
30101009كوپل استوانه – 833,000 30101009833,0004,998,000
پروفیل فربد
آداپتور كوپل 70
30101010588,000588,0003,528,000
پروفیل فربد
رابط قاب 70
30101011154,000154,000924,000
پروفیل فربد
پوشش درز
30101012105,000105,000630,000
پروفیل فربد
باكس 60 و 70
30103017924,000924,0005,544,000
پروفیل فربد
قاب كشويي
بدون لاستيك30103010840,000840,0005,040,000
پروفیل فربد
قاب كشويي بازسازي با باله
بدون لاستيك30103020875,000875,0005,250,000
پروفیل فربد
قاب كشويي تك ريل
بدون لاستيك301030211,050,0001,050,0006,300,000
پروفیل فربد
موليون قفل كن كشويي تك ريل
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30106008
__________

30602010

525,000
__________

35,000

525,000
__________

560,000

3,150,000
__________

3,360,000

پروفیل فربد
بازشوي كشويي
بدون لاستيك
__________

با لاستيك

30103011
__________

30602007

840,000
__________

35,000

840,000
__________

875,000

5,040,000
__________

5,250,000

پروفیل فربد
قفل كن كشويي
30103012210,000210,0001,260,000
پروفیل فربد
درپوش قاب كشويي تك ريل
بدون لاستيك30103023245,000245,0001,470,000
پروفیل فربد
زهوار 18 سيستم كشويي دو جداره
با لاستيك30103013113,000113,000678,000
پروفیل فربد
قاب 60 چهار حفره با لاستيك
با گسكت70602001598,00035,000633,0003,798,000
پروفیل فربد
بازشو 60 چهار حفره با لاستيك
با گسكت70602002650,00070,000720,0004,320,000
پروفیل فربد
مياني ثابت 60 چهار حفره با لاستيك
با گسكت70602003650,00070,000720,0004,320,000
پروفیل فربد
درب داخل بازشو 60 با لاستيك
با گسكت70602005975,00070,0001,045,0006,270,000
پروفیل فربد
زهوار 20 سيستم 60 ( دوجداره )
با لاستيك70103007158,000158,000948,000

پروفیل های سری 70

چهار ،پنج حفره 16 سطح مقطع

شرکت فربد با داشتن قابلیت تولید 16 سطح مقطع در سری 70 چهار، پنج حفره، دارای کاملترین سبد محصولی سری 70 در ایران است. کلیه محصولات این شرکت امکان عرضه به صورت پروفیل سفید، لمینت و مغز رنگی را دارند.

سری 70

پروفیل سری 70 پروفیل فربد

پروفیل ها

میانی متحرک سری 70

میانی متحرک سری 70

میانی ثابت سری 70 پنج حفره رال A

میانی ثابت سری 70 پنج حفره رال A

کوپل استوانه

کوپل استوانه

قاب سری 70 پنج حفره رال A

قاب سری 70 پنج حفره رال A

فریم بازسازی سری 70

فریم بازسازی سری 70

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 70

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 70

رابط قاب سری 70

رابط قاب سری 70

درب داخل بازشو سری 70 رال A

درب داخل بازشو سری 70 رال A

زهوار شیشه دوجداره 24 میلی متر سری 70

زهوار شیشه دوجداره 24 میلی متر سری 70

درب بیرون بازشو سری 70 رال A

درب بیرون بازشو سری 70 رال A

پوشش درز سری 70

پوشش درز سری 70

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

آداپتور کوپل استوانه سری 70

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

پروفیل های سری 60

سه، چهار حفره 20 سطح مقطع

شرکت فربد با بهره گیری از قالبهای شرکت Greiner، تولید 20 سطح مقطع پروفیـل 60 سه، چهار حفره در سری های نرمال و بازسازی را دارا می باشد. این محصولات در دو دسته گرید A و گرید B رال آلمان تولید میشوند.

سری 60

پروفیل سری 60 فربد

پروفیل ها

میانی متحرک سری 60

میانی متحرک سری 60

میانی ثابت سری 60 چهار حفره رال A

میانی ثابت سری 60 چهار حفره رال A

کوپل استوانه

کوپل استوانه

کلیپ قاب بازسازی سری 60

کلیپ قاب بازسازی سری 60

قاب سری 60 چهار حفره رال B

قاب سری 60 چهار حفره رال B

قاب سری 60 چهار حفره رال A

قاب سری 60 چهار حفره رال A

قاب بازسازی سری 60 باله 35 میلیمتر

قاب بازسازی سری 60 باله 35 میلیمتر

فریم بازسازی سری 6

فریم بازسازی سری 6

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 24 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 24 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه تک جداره 4 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه تک جداره 4 میلیمتر سری 60

رابط قاب سری 60

رابط قاب سری 60

درب داخل بازشو سری 60 یکصد و هشت میلیمتر

درب داخل بازشو سری 60 یکصد و هشت میلیمتر

درب بیرون بازشو سری 60

درب بیرون بازشو سری 60

پنل 2۰ میلیمتر

پنل 2۰ میلیمتر

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B

بازشو پنجره سری 60 چهار حفره رال A

بازشو پنجره سری 60 چهار حفره رال A

آداپتور کوپل استوانه سری 60

آداپتور کوپل استوانه سری 60

اتصال قاب ۹۰ درجه

اتصال قاب ۹۰ درجه

پروفیل های سری 60 کشویی

شرکت فربد با بهره گیری از قالب های شرکت Greiner، تولید 9 سطح مقطع پروفیل 60 کشویی را دارا می باشد. این محصولات شامل سری کشویی تک ریل 74 میلیمتر، جفت ریل 60 و همچنین دارای قالب میانی ثابت کشویی نیز می باشد.

سری کشویی

پروفیل کشویی فربد

پروفیل ها

میانی ثابت کشویی تک ریل

قفل کن بازشو کشویی 40 میلیمتر

قفل کن بازشو کشویی 40 میلیمتر

قاب کشویی جفت ریل سری 60

قاب کشویی جفت ریل سری 60

قاب کشویی تک ریل 74 میلیمتر

قاب کشویی تک ریل 74 میلیمتر

فریم بازسازی

فریم بازسازی

زهوار شیشه دو جداره 18 میلیمتر

زهوار شیشه دو جداره 18 میلیمتر

رابط قاب کشویی جفت ریل 60 میلیمتر

رابط قاب کشویی جفت ریل 60 میلیمتر

درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر

درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر

بازشو کشویی 40 میلیمتر

بازشو کشویی 40 میلیمتر