تعویض پنجره قدیمی

پروفیل های فربد

پروفیل های سری 70

چهار ،پنج حفره 16 سطح مقطع

شرکت فربد با داشتن قابلیت تولید 16 سطح مقطع در سری 70 چهار، پنج حفره، دارای کاملترین سبد محصولی سری 70 در ایران است. کلیه محصولات این شرکت امکان عرضه به صورت پروفیل سفید، لمینت و مغز رنگی را دارند.

سری 70

پروفیل سری 70 پروفیل فربد

پروفیل ها

میانی متحرک سری 70

میانی متحرک سری 70

میانی ثابت سری 70 پنج حفره رال A

میانی ثابت سری 70 پنج حفره رال A

کوپل استوانه

کوپل استوانه

قاب سری 70 پنج حفره رال A

قاب سری 70 پنج حفره رال A

فریم بازسازی سری 70

فریم بازسازی سری 70

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 70

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 70

رابط قاب سری 70

رابط قاب سری 70

درب داخل بازشو سری 70 رال A

درب داخل بازشو سری 70 رال A

زهوار شیشه دوجداره 24 میلی متر سری 70

زهوار شیشه دوجداره 24 میلی متر سری 70

درب بیرون بازشو سری 70 رال A

درب بیرون بازشو سری 70 رال A

پوشش درز سری 70

پوشش درز سری 70

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

آداپتور کوپل استوانه سری 70

بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A

پروفیل های سری 60

سه، چهار حفره 20 سطح مقطع

شرکت فربد با بهره گیری از قالبهای شرکت Greiner، تولید 20 سطح مقطع پروفیـل 60 سه، چهار حفره در سری های نرمال و بازسازی را دارا می باشد. این محصولات در دو دسته گرید A و گرید B رال آلمان تولید میشوند.

سری 60

پروفیل سری 60 فربد

پروفیل ها

میانی متحرک سری 60

میانی متحرک سری 60

میانی ثابت سری 60 چهار حفره رال A

میانی ثابت سری 60 چهار حفره رال A

کوپل استوانه

کوپل استوانه

کلیپ قاب بازسازی سری 60

کلیپ قاب بازسازی سری 60

قاب سری 60 چهار حفره رال B

قاب سری 60 چهار حفره رال B

قاب سری 60 چهار حفره رال A

قاب سری 60 چهار حفره رال A

قاب بازسازی سری 60 باله 35 میلیمتر

قاب بازسازی سری 60 باله 35 میلیمتر

فریم بازسازی سری 6

فریم بازسازی سری 6

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 24 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 24 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه تک جداره 4 میلیمتر سری 60

زهوار شیشه تک جداره 4 میلیمتر سری 60

رابط قاب سری 60

رابط قاب سری 60

درب داخل بازشو سری 60 یکصد و هشت میلیمتر

درب داخل بازشو سری 60 یکصد و هشت میلیمتر

درب بیرون بازشو سری 60

درب بیرون بازشو سری 60

پنل 2۰ میلیمتر

پنل 2۰ میلیمتر

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B

بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B

بازشو پنجره سری 60 چهار حفره رال A

بازشو پنجره سری 60 چهار حفره رال A

آداپتور کوپل استوانه سری 60

آداپتور کوپل استوانه سری 60

اتصال قاب ۹۰ درجه

اتصال قاب ۹۰ درجه

پروفیل های سری 60 کشویی

شرکت فربد با بهره گیری از قالب های شرکت Greiner، تولید 9 سطح مقطع پروفیل 60 کشویی را دارا می باشد. این محصولات شامل سری کشویی تک ریل 74 میلیمتر، جفت ریل 60 و همچنین دارای قالب میانی ثابت کشویی نیز می باشد.

سری کشویی

پروفیل کشویی فربد

پروفیل ها

میانی ثابت کشویی تک ریل

قفل کن بازشو کشویی 40 میلیمتر

قفل کن بازشو کشویی 40 میلیمتر

قاب کشویی جفت ریل سری 60

قاب کشویی جفت ریل سری 60

قاب کشویی تک ریل 74 میلیمتر

قاب کشویی تک ریل 74 میلیمتر

فریم بازسازی

فریم بازسازی

زهوار شیشه دو جداره 18 میلیمتر

زهوار شیشه دو جداره 18 میلیمتر

رابط قاب کشویی جفت ریل 60 میلیمتر

رابط قاب کشویی جفت ریل 60 میلیمتر

درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر

درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر

بازشو کشویی 40 میلیمتر

بازشو کشویی 40 میلیمتر