لیست قیمت پروفیل UPVC وین تک

win-tech

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  1400/09/10

W260

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)بیرون لمینت (ریال)دو طرف لمینت (ریال)
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل قاب جفت ریل
1,148,500
1,415,0001,537,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل قاب تک ریل
1,526,0001,975,0002,146,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل لنگه کشویى
1,196,0001,548,0001,683,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل کتیبه کشویى تک ریل
2,039,0002,511,0002,727,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل درپوش قاب تک ریل
397,000530,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل پوششى پشت مولیون کشویى
265,500353,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل پوششى پشت لنگه کشویى
331,000443,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
پروفیل قاب
866,5001,127,0001,216,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
زهوار تک جداره 4 میل
270,000361,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC
زهوار دو جداره ساده 20 میل
200,000266,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
190,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل184,000246,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC
زهوار سه جداره 32 میل
161,000214,500

W640

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب866,500935,5001,127,0001,216,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل سوپر قاب926,000995,0001,200,0001,295,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل میانی945,5001,083,5001,283,5001,376,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه دکوراتیو1,049,5001,187,5001,361,0001,462,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه985,0001,123,0001,332,5001,429,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب1,261,0001,399,0001,671,0001,799,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب بیرون بازشو1,261,0001,399,0001,671,0001,799,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل270,000361,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل200,000266,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل190,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل184,000246,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل161,000214,500

W700

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب961,5001,103,5001,243,5001,342,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پرواز1,103,5001,172,5001,419,0001,532,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل میانی1,096,0001,234,0001,467,0001,577,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه دکوراتیو1,049,5001,187,5001,361,0001,462,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه985,0001,123,0001,332,5001,429,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب1,261,0001,399,0001,671,0001,799,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب بیرون بازشو1,261,0001,399,0001,671,0001,799,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل270,000361,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل200,000266,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل190,000
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل184,000246,500
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل161,000214,500

AUXILIARY

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید بیرون لمینت (ریال)دو طرف لمینت (ریال)
قیمت پروفیل وسط متحرک906,0001,235,5001,309,500
قیمت پروفیل آداپتور لوله529,500543,500709,000
قیمت پروفیل لوله سرى 60785,000806,0001,049,000
قیمت پروفیل اتصال کوتاه104,00091,500
قیمت پروفیل گوشه 90 درجه1,172,5001,537,0001,569,000
قیمت پروفیل پرواز 70*50426,000569,000
قیمت پروفیل پرواز 48*30294,000392,000
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*100 تک محفظه400,500
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*125 دو محفظه690,000922,5001,201,000
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*125 دو محفظه شیار دار690,000922,5001,201,000
مکمل پروفیل پرواز141,000235,000