لیست قیمت پروفیل UPVC وین تک

win-tech

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  99/09/15

W260

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)بیرون لمینت (ریال)دو طرف لمینت (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب جفت ریل
1,010,500
1,415,0001,537,000
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب تک ریل
1,342,5001,975,0002,146,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه کشویى
1,052,0001,548,0001,683,000
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل کتیبه کشویى تک ریل
1,794,0002,511,0002,727,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درپوش قاب تک ریل
349,500530,500
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پوششى پشت مولیون کشویى
233,500353,500
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پوششى پشت لنگه کشویى
291,500443,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
762,5001,127,0001,216,000
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
13قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500

W640

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
762,500822,5001,127,0001,216,000
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل سوپر قاب
815,000875,0001,200,0001,295,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل میانی
832,000952,0001,283,5001,376,500
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه دکوراتیو
923,5001,043,5001,361,0001,462,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه
867,000987,0001,332,5001,429,000
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب بیرون بازشو
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500

W700

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
846,000906,0001,243,5001,342,500
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پرواز
971,0001,031,0001,419,0001,532,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل میانی
964,5001,084,5001,467,0001,577,500
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه دکوراتیو
923,5001,043,5001,361,0001,462,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه
867,000987,0001,332,5001,429,000
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب بیرون بازشو
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500