لیست قیمت پروفیل UPVC هامر (Hammer)

پروفیل 3 کانال هامر

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  99/09/15

ردیفنوع پروفیل لولاییمتراژمشخصاتقیمت متر طول (تومان)
1قیمت پروفیل UPVC هامر
فریم
36با لاستیک544000
2قیمت پروفیل UPVC هامر
لنگه پنجره
36با لاستیک660000
3قیمت پروفیل UPVC هامر
میانی ثابت
36با لاستیک621000
4قیمت پروفیل UPVC هامر
میانی متحرک
36با لاستیک613000
5قیمت پروفیل UPVC هامر
درب داخل بازشو
24با لاستیک971000
6قیمت پروفیل UPVC هامر
درب بیرون بازشو
24با لاستیک971000
7قیمت پروفیل UPVC هامر
پروفیل بازسازی
24با لاستیک778800
8قیمت پروفیل UPVC هامر
زهوار دوجداره
150با لاستیک142800
9قیمت پروفیل UPVC هامر
زهوار تک جداره
120با لاستیک194700
10قیمت پروفیل UPVC هامر
پانل
60بدون لاستیک326700
11قیمت پروفیل UPVC هامر
لوله
36بدون لاستیک485000
12قیمت پروفیل UPVC هامر
آداپتور لوله
72بدون لاستیک385000
13قیمت پروفیل UPVC هامر
اتصال فریم
72بدون لاستیک253000